Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Národní šetření učitelských kompetencí

 

Vážené studentky, vážení studenti učitelství a pedagogiky,

vážené začínající paní učitelky, vážení začínající páni učitelé,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte své profesní kompetence. Konkrétně nás zajímá Vaše sebedůvěra ve vlastní učitelské dovednosti. Dotazník vychází z Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, na který se nově zaměřují učitelská příprava a podpora začínajících učitelů a učitelek v ČR.

Dotazník je určen pro:

  • studenty a studentky posledních ročníků studia, které poskytuje kvalifikaci učitele na základních nebo středních školách,
  • letošní absolventy a absolventky studia, které poskytuje kvalifikaci učitele na základních nebo středních školách,
  • začínající učitele a učitelky základních a středních škol v adaptačním období, tj. vyučují 2 školní roky a méně.

Vyplněním dotazníku přispějete k Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek, na které spolupracují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a fakulty připravující učitele a učitelky. Výsledky předchozích ročníků šetření se již výrazně promítly například do změn pedagogických praxí či Rámcových požadavků na studijní programy. Fakulty pak zpětnou vazbu využívají pro zlepšování svých studijních programů (např. na základě výsledků zařadily další semináře zaměřené na hodnocení nebo na komunikaci s rodiči). Informace od Vás tedy výrazně pomáhají zkvalitňovat učitelskou přípravu a podporu začínajících učitelů a učitelek. Děkujeme Vám.

Vyplnění dotazníku Vám zabere 15-20 minut. Vaše odpovědi budou zcela anonymní a účast na šetření je dobrovolná.

 

 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a o podstatě výzkumu a seznámen/a s cíli a podobou šetření (dotazníkové šetření za účelem analytické činnosti v rámci Reformy pregraduální přípravy učitelů a učitelek, poskytnutí anonymizované zpětné vazby fakultám připravujícím učitele a učitelky a výzkumu subjektivně vnímaných profesních dovedností). Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány, použity jen pro účely výzkumu a anonymizované zpětné vazby fakultám připravujícím učitele a učitelky a že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány výzkumnými týmy.

Jsem informován/a, že nemám povinnost dotazník vyplňovat a mám možnost vyplňování dotazníku kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

Osobní údaje (pohlaví, věk, základní údaje o místě vysokoškolského studia a případně také o místě pracoviště) účastníka/účastnice výzkumu budou v rámci výzkumného projektu zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu a uděluji tímto Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem na adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985, svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů účastníka/účastnice výzkumu v rozsahu, způsobem a za účelem specifikovaným v tomto informovaném souhlasu.